Rock in Rio 2017: Show do Skank no Palco Mundo

Skank no Palco Mundo (Foto: Diego Padilha/I Hate Flash)
Skank no Palco Mundo (Foto: Diego Padilha/I Hate Flash)